Warunki korzystania z bezpłatnych przejazdów dotyczą dzieci i młodzieży:

zamieszkałych w Białymstoku

przejazdy są bezpłatne w granicach I strefy taryfowej – wyjazd do miejscowości sąsiednich wymaga dokupienia biletu na II strefę taryfową

uprawnienie przysługuje od dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do 30 września roku, w którym uczeń ukończy 
15 lat – uprawnienie wymaga corocznej aktualizacji

Dokumentowanie uprawnień

Podczas przejazdu należy posiadać ważny dokument:
- legitymację z wpisanym białostockim adresem zamieszkania  - jest to legitymacja starego wzoru, nowy wzór wyklucza wpisywanie adresu (RODO?!)

lub

- imienną Białostocką Kartę Miejską z zakodowanym uprawnieniem przyznanym na bieżący rok szkolny – rozwiązanie zalecane przez BKM.

Uwaga: brak wyżej wymienionych dokumentów podczas kontroli biletowej skutkuje wystawieniem opłaty dodatkowej 
tj. mandatu za jazdę bez ważnego biletu w wysokości 300 zł.

Inne uprawnienia dla dzieci i młodzieży przysługujące 
w BKM:
bezpłatne przejazdy dla dzieci do 7-go roku życia
młodzież do ukończenia 18-go roku życia korzysta z  z ulgi 50%.
Uprawnienia można udokumentować dowolnym dokumentem imiennym zawierającym datę urodzenia lub imienną Białostocką Kartą Miejską lub Kartą Wasilkowianina.
Uwaga: posiadając imienną kartęBKM oraz doładowaną portmonetkę (limit do 200 zł) można w każdym autobusie, w biletomacie zakupić dowolny bilet dla siebie i innych osób  podróżujących razem z posiadaczem karty.

BKM poleca i zaprasza!

W celu wyrobienia imiennej  Białostockiej Karty Miejskiej, 
na której zostanie zakodowany „uczniowski” bilet 
potwierdzający prawo do bezpłatnych przejazdów, należy udać się z ważną legitymacją szkolną do Punktu Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16 lub ul. Składowej 11.

Uwaga wpisywanie adresu na legitymacjach wg nowego wzoru jest niedopuszczalne i nielegalne!
Jeżeli uczeń nie posiada legitymacji z adresem, wówczas rodzic musi złożyć wniosek o wydanie dziecku karty miejskiej. Wypełniając i podpisując wniosek składa oświadczenie o adresie zamieszkania.
Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów przysługuje tylko osobie zamieszkałej w Białymstoku, a adresem zamieszkania osoby poniżej 18 roku życia jest adres zamieszkania rodziców.
Oznacza to, że uczęszczanie do szkoły w Białymstoku, a zamieszkiwanie poza Białymstokiem, nie daje uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej w I strefie taryfowej.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności