12

Nasza szkoła przystąpiła do Programu Szkoła przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI”, którego organizatorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Głównym zadaniem Programu jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wypracowania poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody i szeroko rozumianej gospodarki wodnej.

Celem Programu jest systematyczna organizacja działań na rzecz edukacji ekologicznej, zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania we współpracy z uczniami, ich rodzicami, nauczycielami oraz społecznością lokalną.

W ramach Programu nasi uczniowie będą brali udział w lekcjach edukacyjnych, w trakcie których poznają, m.in. zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej, zasady ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych w trakcie rekreacji.

     W zakładce Organizacja szkoły Stołówka szkolna znajduje się wniosek (załącznik nr 1) o korzystaniu z usług stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku na rok szkolny 2020/20201.

Rodzice zainteresowani korzystaniem przez ich dziecko z obiadów w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie do szkoły w dniach 2.06.2020r do 15.06.2020r.

Jednocześnie informuję, iż nadpłata z marca zostanie przeniesiona na poczet wpłat za obiady za wrzesień ( dotyczy rodziców, którzy dokonali wpłaty za cały miesiąc marzec 2020r). W sytuacji rezygnacji z obiadów od września 2020r. zobowiązuję rodziców do wypełnienia wniosku o rezygnacji (załącznik nr 2) i dostarczenia w w/w terminie do szkoły wraz z numerem konta w celu zwrotu nadpłaty za marzec.

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.