Podczas lekcji chemii nt. "Wyższe kwasy karboksylowe" przeprowadzonych 18.04.2023 r. w klasie 8b i 12.04.2024 r. w 8a wykorzystano szkło laboratoryjne firmy Jangar zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie badali właściwości fizyczne i chemiczne kwasów stearynowego i oleinowego. Uczniowie podają nazwy i rysują wzory półstrukturalne (grupowe) długołańcuchowych kwasów monokarboksylowych (kwasów tłuszczowych) nasyconych (palmitynowego, stearynowego) i nienasyconego (oleinowego); opisują wybrane właściwości fizyczne i chemiczne długołańcuchowych kwasów monokarboksylowych; projektują i przeprowadzają doświadczenie, które pozwoli odróżnić kwas oleinowy od palmitynowego lub stearynowego.

Podczas lekcji chemii nt. "Prawo zachowania masy" przeprowadzonych 15.04.2023 r. w klasie 7c i 10.04.2024 r. w 7b wykorzystano wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie potwierdzili słuszność prawa zachowania masy otrzymując tlenek miedzi (II). Uczniowie stosują do obliczeń prawo zachowania masy (wykonują obliczenia związane ze stechiometrią wzoru chemicznego i równania reakcji chemicznej).

Podczas lekcji chemii nt. "Kwas etanowy " przeprowadzonych 09.04.2023 r. w klasie 8b i 05.04.2024 r. w 8a wykorzystano szkło laboratoryjne firmy Jangar oraz wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie badali właściwości chemiczne kwasu etanowego, przeprowadzając reakcje tego kwasu z magnezem i tlenkiem miedzi (II) wykorzystując gogle VR. Uczniowie badają i opisują wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kwasu etanowego (octowego); piszą w formie cząsteczkowej równania reakcji tego kwasu z wodorotlenkami, tlenkami metali, metalami; badają odczyn wodnego roztworu kwasu etanowego (octowego); piszą równanie dysocjacji tego kwasu.

Podczas lekcji fizyki nt. "Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadeł" przeprowadzonych 05.04.2024 r. w klasach ósmych wykorzystano zestawy NTL SEK DYNAMICS P9902-4J i NTL MATERIAL FOR SUPPORTING AND ASSEMBLY P9901-4A zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie pracując w grupach doświadczalnie wyznaczali okresy i częstotliwości w ruchu okresowym wahadeł matematycznego i sprężynowego.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 

 

Podczas lekcji matematyki nt. " Ułamek jak część całości” przeprowadzonej 20.03.2024 r. w klasie 4b korzystano z magnetycznych ułamków zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki nt. "Druga zasada dynamiki" przeprowadzonych 11.03.2024 r. w klasach 7b i 7c oraz 12.03.2024 r. w klasie 7a wykorzystano wykorzystano zestawy NTL SEK DYNAMICS P9902-4J i NTL MATERIAL FOR SUPPORTING AND ASSEMBLY P9901-4A zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie obserwowali wpływ masy i siły na przyspieszenie. Uczniowie wyjaśniają zależność przyspieszenia od masy, zależność przyspieszenia od siły w drugiej zasadzie dynamiki. Uczniowie obserwowali ruch jednostajnie przyspieszony w drugiej zasadzie dynamiki.

Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie 2b przeprowadzonych 7.03.2024 r. wykorzystano klocki korbo w celu utrwalenia tabliczki mnożenia do 30. Klocki korbo zakupiono w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas lekcji chemii nt. "Budowa atomu - nukleony i elektrony” przeprowadzonych 17.01.2024 r. w klasie 7b i 18.01.2024 r. w klasie 7c wykorzystano gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie oglądali modele budowy atomu: planetarny, jądrowy, kwantowy używając do tych celów gogli VR firmy AKTIN. Uczniowie oglądali modele budowy atomu wodoru, helu, węgla posługując się goglami VR. Uczniowie posługują się pojęciem pierwiastka chemicznego jako zbioru atomów o danej liczbie atomowej Z; opisują skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym określają liczbę powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów zewnętrznej powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1 i 2 i 13–18; określają położenie pierwiastka w układzie okresowym (numer grupy, numer okresu); ustalają liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie na podstawie liczby atomowej i masowej.

Podczas lekcji fizyki nt. "Prawo Archimedesa a pływanie ciał" przeprowadzonych 02.01.2024 r. w klasie 7a i 04.01.2024 r. w klasach 7b i 7c wykorzystano gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie fruwali paralotniami, podziwiali Turcję z lotu ptaka fruwając balonem na ogrzane powietrze, obserwowali z góry krajobrazy Namibii poruszając się balonem na ogrzane powietrze używając do tych celów gogli VR firmy AKTIN. Uczniowie analizują siły działające na ciała zanurzone w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem siły wyporu i prawem Archimedesa; na podstawie prawa Archimedesa analizują pływanie ciał. Uczniowie wymieniają zastosowania prawa Archimedesa.

Podczas lekcji chemii nt. "Szereg homologiczny alkanów" przeprowadzonych 02.01.2024 r. w klasach ósmych wykorzystano zestawy konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie budowali modele metanu, etanu, propanu, butanu, pentanu z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA. Uczniowie tworzą wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów kolejnych alkanów) i zapisują wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysują wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; podają ich nazwy systematyczne; definiują pojęcie węglowodoru nasyconego (alkanu).

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

23.02.2024 r. na lekcjach fizyki w klasach ósmych nt. "Elektromagnes - budowa, działanie i zastosownia" uczniowie pracując w grupach budowali elektromagnesy i badali czynniki wpływające na ich działanie. Do wykonania ćwiczeń uczniowskich wykorzystano zestawy SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl  ELEKTROMAGNES zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie opisują budowę i działanie elektromagnesu; opisują wzajemne oddziaływanie elektromagnesów i magnesów; wymieniają przykłady zastosowania elektromagnesów.

22.02.2024 r. podczas Dnia Otwartego szkoły wykorzystano gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN oraz szkło i sprzęt laboratoryjny firmy Jangar zakupione w ramach programu Laboratorium Przyszłości. Dzieci tańczyły na karnawale w Rio de Janeiro, karmiły rekiny, pływały wśród wielkich żółwi rafy koralowej, spacerowały wśród pingwinów Gentoo na Antarktydzie, itp. posługując się goglami VR firmy AKTIN. Przyszłe przedszkolaki i przyszli uczniowie naszej szkoły obserwowali m.in. otrzymywanie pasty dla słonia, dżina w butelce, węże faraona.

Podczas lekcji fizyki nt. "Ruch prostoliniowy zmienny" przeprowadzonych 13.02.2024 r. w klasie 7a i 7c oraz 15.02.2024 r. w klasach 7b wykorzystano gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN oraz zestawy NTL SEK DYNAMICS P9902-4J i NTL MATERIAL FOR SUPPORTING AND ASSEMBLY P9901-4A zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie obserwowali ruch i lądowanie na Księżycu lądownika, pływali jachtem po wodach Italii, brali udział w wyścigu Tour de France, uczestniczyli w wyścigach samochodowych na torze w Darlington, obserwowali zawody snowbordingu w Rosji używając do tych celów gogli VR firmy AKTIN. Uczniowie obserwowali ruch jednostajny, przyspieszony i opóźniony.  Uczeń nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartość prędkości rośnie w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem jednostajnie opóźnionym - ruch, w którym wartość prędkości maleje w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość. Uczeń nazywa ruchem jednostajnym ruch, w którym droga przebyta w jednostkowych przedziałach czasu jest stała.

Podczas lekcji fizyki nt. "Bieguny magnetyczne magnesów” przeprowadzonych 14.02.2024 r. w klasach ósmych wykorzystano zestawy 44 magnesów (Fiz000018) firmy Jangar. Uczniowie pracując w grupach badali oddziaływanie magnesów z magnesami, magnesów z igłą magnetyczną kompasu, oddziaływanie magnesów na materiały magnetyczne. Uczniowie nazywają bieguny magnesów stałych i opisują oddziaływanie między nimi. Uczniowie opisują zachowanie się igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu; posługują się pojęciem biegunów magnetycznych Ziemi. Uczniowie opisują na przykładzie żelaza oddziaływanie magnesów na materiały magnetyczne i wymieniają przykłady wykorzystania tego oddziaływania. Uczniowie demonstrują zachowanie się igły magnetycznej w obecności magnesu.

Podczas lekcji chemii nt. "Etyn - budowa, właściwości i zastosowania” przeprowadzonych 07.02.2024 r. w klasie 8b i 13.02.2024 r. w klasie 8a wykorzystano wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z goglami VR zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie badali właściwości etynu wykorzystując wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z użyciem gogli VR. Uczeniowie na podstawie obserwacji opisują właściwości fizyczne i chemiczne (spalanie, przyłączanie bromu) etynu; wyszukują informacje na temat jego zastosowań i je wymieniają. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas lekcji chemii nt. "Atomy i cząsteczki - składniki materii" przeprowadzonych 18.12.2023 r. w klasach 7b i 7c wykorzystano szkło laboratoryjne firmy Jangar oraz gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie obserwowali zjawisko dyfuzji manganianu (VII) potasu w wodzie. Uczniowie oglądali atomy i cząsteczki wykorzystując gogle VR. Uczniowie tłumaczą, na czym polega zjawisko dyfuzji. Uczniowie opisują różnice między związkiem chemicznym a pierwiastkiem. Uczniowie opisują różnice między atomem a cząsteczką.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar oporu elektrycznego (rezystancji)" przeprowadzonych 08.12.2023 r. w klasie 8a i 12.12.2023 r. w klasie 8b wykorzystano zestawy NTL ELECTRICITY P9901-4D i woltomierze oraz amperomierze zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Podczas pracy w grupach uczniowie mierzyli napięcie elektryczne i natężenie prądu elektrycznego przepływającego przez opornik. Uczniowie na podstawie wzoru rezystancji obliczali opory elektryczne swoich oporników. Uczniowie łączą według podanego schematu obwód elektryczny składający się ze źródła (baterii), odbiornika (żarówki, opornika), wyłącznika, woltomierza, amperomierza; odczytują wskazania mierników. Uczniowie rysują schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłącznika; posługują się symbolami graficznymi tych elementów.

Podczas lekcji chemii nt. "Wodór” przeprowadzonych 06.12.2023 r. w klasie 7b i 07.12.2023 r. w klasie 7c wykorzystano szkło i sprzęt laboratoryjny firmy Jangar oraz wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z goglami VR zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie otrzymali wodór z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR. Uczniowie badali właściwości wodoru wykorzystując wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z użyciem gogli VR. Uczniowie podczas pokazu obserwowali otrzymywanie wodoru. Eksperymenty przeprowadzane z użyciem Empiriusza są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami i astmą. Uczniowie podają przykłady różnych typów reakcji (reakcja wymiany); wskazują substraty i produkty. Uczniowie definiują pojęcie reakcji egzotermicznej; podają przykład takiej reakcji. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie pozwalające otrzymać wodór; piszą równania reakcji otrzymywania wodoru (np. reakcja cynku z kwasem chlorowodorowym). Uczniowie opisują właściwości fizyczne i chemiczne wodoru. Uczniowie wymieniają jego zastosowania; piszą równania reakcji wodoru z niemetalami; opisują właściwości fizyczne oraz zastosowania wybranych wodorków niemetali (amoniaku, chlorowodoru, siarkowodoru).

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności