Podczas lekcji chemii nt. "Tlenek węgla (IV)" przeprowadzonych 20.11.2023 r. w klasie 7c i 27.11.2023 r. w klasie 7b wykorzystano szkło i sprzęt laboratoryjny firmy Jangar oraz wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z goglami VR zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie otrzymali tlenek węgla (IV) z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR. Uczniowie badali właściwości tlenku węgla (IV) wykorzystując wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z użyciem gogli VR. Uczniowie podczas pokazu obserwowali właściwości tlenku węgla (IV). Eksperymenty przeprowadzane z użyciem Empiriusza są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami i astmą. Uczniowie podają przykłady różnych typów reakcji (reakcja wymiany); wskazują substraty i produkty. Uczniowie definiują pojęcie reakcji endotermicznej; podają przykład takiej reakcji. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie pozwalające otrzymać oraz wykryć tlenek węgla (IV) (np. w powietrzu wydychanym z płuc); piszą równania reakcji otrzymywania tlenku węgla (IV) (np. reakcja spalania węgla w tlenie, rozkład węglanów, reakcja węglanu wapnia z kwasem solnym). Uczniowie opisują właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla (IV) oraz funkcję tego gazu w przyrodzie.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar napięcia elektrycznego" przeprowadzonych 17.11.2023 r. w klasie 8a i 23.11.2023 r. w klasie 8b wykorzystano zestawy NTL ELECTRICITY P9901-4D i woltomierze zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie mierzyli napięcie elektryczne na żarówce. Uczniowie łączą według podanego schematu obwód elektryczny składający się ze źródła (baterii), odbiornika (żarówki), wyłączników, woltomierzy; odczytują wskazania mierników. Uczniowie rysują schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników; posługują się symbolami graficznymi tych elementów.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar natężenia prądu elektrycznego" przeprowadzonych 16.11.2023 r. w klasie 8a i 22.11.2023 r. w klasie 8b wykorzystano zestawy NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierze zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie mierzyli natężenie prądu elektrycznego przepływającego przez żarówkę. Uczniowie łączą według podanego schematu obwód elektryczny składający się ze źródła (baterii), odbiornika (żarówki), wyłączników, amperomierzy; odczytują wskazania mierników. Uczniowie rysują schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników; posługują się symbolami graficznymi tych elementów.

 

Podczas lekcji chemii nt. "Tlen - najważniejszy składnik powietrza" przeprowadzonych 16.11.2023 r. w klasie 7c i 20.11.2023 r. w klasie 7b wykorzystano wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z goglami VR zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie otrzymali tlen z manganianu (VII) potasu z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR. Uczniowie spalali siarkę, węgiel magnez w tlenie wykorzystując wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z użyciem gogli VR. Eksperymenty przeprowadzane z użyciem Empiriusza są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami i astmą. Uczniowie podają przykłady różnych typów reakcji (reakcja syntezy, reakcja analizy); wskazują substraty i produkty. Uczniowie definiują pojęcie reakcji endotermicznej; podają przykład takiej reakcji. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie polegające na otrzymaniu tlenu oraz badają wybrane właściwości fizyczne i chemiczne tlenu; odczytują z różnych źródeł (np. układu okresowego pierwiastków) informacje dotyczące tego pierwiastka; wymieniają jego zastosowania; piszą równania reakcji otrzymywania tlenu oraz równania reakcji tlenu z metalami i niemetalami.

06.11.2023 r. podczas lekcji biologii w klasie 5a nt. „Cudzożywność” wykorzystano pakiet „Rośliny” firmy Lakeshore zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie porównywali sposoby odżywiania samożywnego i cudzożywnego. Przypominaliśmy podczas wysiewu nasion fasoli o czynnikach potrzebnych roślinom do zajścia procesu fotosyntezy.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas lekcji chemii w klasach 7b, 7c nt. " Właściwości metali i niemetali" przeprowadzonych 12., 23.10.2023 r. wykorzystano szkło i sprzęt laboratoryjny firmy Jangar, wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z goglami VR zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie badali przewodnictwo elektryczne metali z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR. Uczniowie przeprowadzali doświadczenia chemiczne polegające na poznaniu sposobów ochrony produktów stalowych przed korozją z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR. Eksperymenty przeprowadzane z użyciem Empiriusza są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami i astmą. Uczniowie klasyfikują pierwiastki na metale i niemetale, odróżniają metale od niemetali na podstawie ich właściwości.

W klasach siódmych podczas lekcji fizyki nt. "Atomy i cząsteczki" przeprowadzonych w dniach 4., 9., 14.10.2023 r. wykorzystano gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie oglądali modele atomów i cząsteczek wykorzystując gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN. Oglądali modele cząsteczek wody, amoniaku zbudowane z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie opisują różnice między atomem a cząsteczką. Uczniowie wyjaśniają zjawisko dyfuzji.

5.,11.10.2023 r. na lekcjach chemii w klasach 7b, 7c nt. "Pierwiastki i związki chemiczne" wykorzystano szkło i sprzęt laboratoryjny firmy Jangar zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie obserwowali otrzymywanie siarczku żelaza. Uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania pokazu. Uczniowie posługują się symbolami pierwiastków i stosuje je do zapisywania wzorów chemicznych: H, C, N, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb. Uczniowie opisują różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym lub pierwiastkiem.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

W klasach ósmych podczas lekcji fizyki nt. "Zwierciadła" przeprowadzonych w dniach 12-13.06.2023 r. wykorzystano zestaw Geometric Optics Demonstrator oraz monitor interaktywny Samsung flipchart w komplecie z wózkiem STN-WM55R oraz gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie doświadczalnie wyznaczali ognisko zwierciadła sferycznego wklęsłego oraz ognisko pozorne zwierciadła sferycznego wypukłego. Uczniowie oglądali tworzenie obrazu w zwierciadle płaskim z wykorzystaniem interaktywnego monitora Samsung flipchart. Uczniowie wiedzą, że zwierciadło znalazło zastosowaniem w Teleskopie Hubble’a. Średnica tego zwierciadła wynosi 2,4 metra. Zwierciadło to potrafi odróżnić odległe od siebie obiekty zaledwie o 0,05 sekundy kątowej. Zwierciadło o średnicy większej od 6 metrów zostało wykorzystane w konstrukcji Teleskopu Jamesa Webba. Dzięki umieszczeniu na orbicie Teleskopu Hubble’a oraz przy wykorzystaniu gogli VR uczniowie mogli oglądać wygląd planet, ponieważ zbiera on obraz wszechświata.

Podczas lekcji fizyki nt. "Odbicie i rozproszenie światła" przeprowadzonych w dniach 06-07.06.2023 r. w klasach ósmych wykorzystano zestaw Geometric Optics Demonstrator oraz monitor interaktywny Samsung flipchart w komplecie z wózkiem STN-WM55R zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie badali zależność kąta odbicia od kąta padania. Oglądali zjawiska odbicia i rozproszenia światła. Uczniowie rozróżniają zjawisko odbicia od zjawiska rozproszenia światła. Wyjaśniają na czym polega zjawisko odbicia a na czym zjawisko rozproszenia światła.

07.06.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Białka" wykonywali eksperymenty m.in. "Wykrywanie białek" oraz "Badanie właściwości białek" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z użyeicem gogli VR zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie wiedzą, że w badanych substancjach białko wykrywa się za pomocą stężonego roztworu kwasu azotowego (V). Uczniowie wyjaśniją, na czym polega reakcja ksantoproteinowa. Uczniowie wiedzą, że białka ścinają się pod wpływem podwyższonej temperatury, kwasów, zasad, alkoholi, soli metali. Uczniowie wyjaśniają zależność między wysalaniem a peptyzacją. Eksperymenty przeprowadzane z użyciem Empiriusza są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami i astmą. Wirtualne laboratorium jest zawsze w pełni wyposażone - nie trzeba kupować naczyń, akcesoriów i odczynników.

06.06.2023 r. na lekcjach fizyki w klasach siódmych nt. "Zmiany stanu skupienia ciał" wykorzystano gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie posługiwali się goglami VR oglądając różne stany skupienia wody, obieg wody w przyrodzie oraz budowę cząsteczki wody. Uczniowie pływali Amazonką w „Opowiedzianej Amazon Documentary”, byli „Za wodospadem w Australii”, oraz w Arktyce „Arctic National Wildlife Refuge”. Uczniowie nazywają trzy stany skupienia wody. Wyjaśniają zależność stanu skupienia wody od temperatury.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas lekcji chemii w klasach siódmych nt. "Podstawowe wyposażenie laboratoryjne. Jak opisać doświadczenie?" przeprowadzonych 11.09.2023 r. wykorzystano szkło i sprzęt laboratoryjny firmy Jangar zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie poznali znaki ostrzegawcze (piktogramy) stosowane przy oznakowaniu substancji niebezpiecznych, podstawowe zasady bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi, prosty sprzęt laboratoryjny.

W klasach ósmych podczas lekcji chemii nt. "Kwasy beztlenowe" przeprowadzonych w dniach 14-15.09.2023 r. wykorzystano wirtualne laboratorium EMPIRIUSZ z goglami VR zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie przeprowadzali proste doświadczenia chemiczne polegające na otrzymaniu kwasu chlorowodorowego oraz otrzymywaniu kwasu siarkowodorowego z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR. Uczniowie bezpiecznie posługiwali się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi, formułowali obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia, przestrzegali zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Budowali modele kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowodorowego z wykorzystaniem z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Eksperymenty przeprowadzane z użyciem Empiriusza są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami i astmą.

18.09.2023 r. na lekcjach chemii w klasach 7b, 7c nt. "Gęstość substancji" wykorzystano wykorzystano szkło i sprzęt laboratoryjny firmy Jangar zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie umieją przeprowadzić proste doświadczenia chemiczne polegające na wyznaczeniu gęstości np. oleju czy aluminiowego sześcianu. Uczniowie umieją bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania doświadczeń.

21-22.09.2023 r. uczniowie klas ósmych podczas lekcji chemii nt. "Kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV) – kwasy tlenowe siarki" przeprowadzali doświadczenie, w wyniku którego można otrzymać kwas siarkowy (IV) z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W oparciu o wykonane eksperymenty umieją opisać właściwości tych kwasów. Uczniowie budowali modele kwasu siarkowego (VI) i kwasu siarkowego (IV) z wykorzystaniem z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Eksperymenty przeprowadzane z użyciem Empiriusza są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami i astmą.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas lekcji fizyki w klasach ósmych nt. "Zjawiska cienia i półcienia" wykorzystano gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie oglądali zaćmienie Księżyca, zaćmienie Słońca nad Australią, wysłuchali opowiadania o zaćmieniu Słońca.

Podczas innych lekcji fizyki w klasach ósmych nt. "Światło i jego właściwości" wykorzystano zestaw Geometric Optics Demonstrator oraz gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie potrafią zbadać prostoliniowość biegu promieni świetlnych. W trakcie zajęć uczniowie oglądali świetliki posługując się goglami VR. Wiedzą, że za pomocą sztucznych źródeł światła można malować obrazy "Malowanie światłem".

12.05.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Porównanie właściwości kwasów karboksylowych" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcji wyższych kwasów karboksylowych z wodą bromową lub nadmanganiamem (VII) potasu" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności