W Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku przyznawany jest tytuł „Super Uczeń”. Jego celem jest wyłonienie spośród społeczności szkolnej klas programowo najwyższych ucznia uzyskującego nieprzeciętne wyniki w nauce i zachowaniu, zajmującego czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, wykazującego się szczególną aktywnością na rzecz szkoły, który swą postawą moralną i kulturą osobistą daje wzór do naśladowania i przynosi zaszczyt szkole.

W roku szkolnym 2020/2021 zwycięzcą został Filip Rogowski z klasy VIII a, który uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami. Wręczenie statuetki „Super Uczeń” przez Panią Dyrektor Grażynę Wołkowycką – Tomaszuk nastąpiło 25 czerwca 2021 roku podczas zakończenia roku szkolnego.

Filipowi serdecznie gratulujemy!

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności