W miesiącu październiku 2022 roku we wszystkich klasach VI przeprowadzono zajęcia profilaktyczne „DEBATA”, którego autorem jest Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

Adresatami programu była grupa uczniów jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 lat). Program miał charakter uprzedzający. Jego zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowaniu postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym uczniów i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.

Program oparty jest o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne wg Hansena:

STRATEGIA I – Korekta przekonań normatywnych 

STRATEGIA II – Kształtowanie systemu wartości 

STRATEGIA III – Wiedza o realnych konsekwencjach

W celu wzmocnienia działania poszczególnych strategii pracowano z uczniami metodą burzy mózgów, dramą, pracowano w grupach oraz dialogowano.

W trakcie zajęć uświadamiano uczniom możliwość wyboru zabawy na trzeźwo, co burzyło stereotyp, że nie ma zabawy bez narkotyków i alkoholu. Młody człowiek zaczynał dostrzegać alternatywne wzorce zachowań. Wskazywano także sprzeczności picia z rozwojem przyjaźni, miłości oraz ról kobiecych i męskich. Ukazywano uczniom niewidoczne straty rozwojowe dotyczące kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza w komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim i umiejętności zabawy.

Podsumowując przeprowadzony z uczniami klas VI program „DEBATA” stwierdzić należy , że miał on formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie i miał za zadanie redukować czynniki ryzyka: poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu.

Obecna wersja programu znajduje się w „Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” wdrażanym przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Prowadzące zajęcia : Barbara Bożena Brzozowska i Monika Pławska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności