Samorząd Uczniowski  w roku szkolnym 2021/2022
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 44 w Białymstoku reprezentowani są przez Radę Samorządu Uczniowskiego , którą tworzy Zarząd SU oraz Samorządy Klas.
su2122
Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 • Oliwia Kondzior  - klasa VII B - przewodnicząca
 • Maja Charyło - klasa VII C - wiceprzewodnicząca
 • Izabela Dobrzyńska - klasa VII F - sekretarz

Opiekunowie SU:

 • Joanna Rećko
 • Marta Supińska
 • Małgorzata Kozłowska
 • Samorząd Uczniowski
 • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.
 • Główne cele działalności SU :
 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4. organizowanie imprez i uroczystości oraz  zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 5. reprezentowanie szkoły podczas uroczystości i spotkań pozaszkolnych.
 6. dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji.
 •     Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole. Rolą Samorządu Uczniowskiego jest również dbanie o przestrzeganie praw uczniów.
 •      Praca w SU uczy odpowiedzialności za podejmowane działania , przewidywania ich konsekwencji. Dzięki temu uczniowie zdobywają umiejętność wyrażania własnego zdania, stają się bardziej samodzielni i asertywni. Uczą się wykazywania inicjatywy oraz wytrwałości w realizowaniu podjętych zobowiązań.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności