Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:

su

 • Lena Kieda - klasa VI a - przewodnicząca
 • Filip Rogowski - klasa VII a - z-ca przewodniczącej
 • Szymon Andruk - klasa VIII a
 • Kamil Kulesza - klasa VII c
Opiekunowie Samorządu Szkolnego:
 • Marta Morchal
 • Marta Supińska
 • Joanna Rećko
 • Małgorzata Kozłowska

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

Główne cele działalności SU :

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4. organizowanie imprez i uroczystości oraz  zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 5. reprezentowanie szkoły podczas uroczystości i spotkań pozaszkolnych.
 6. dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji.

    Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole. Rolą Samorządu Uczniowskiego jest również dbanie o przestrzeganie praw uczniów.

     Praca w SU uczy odpowiedzialności za podejmowane działania , przewidywania ich konsekwencji. Dzięki temu uczniowie zdobywają umiejętność wyrażania własnego zdania, stają się bardziej samodzielni i asertywni. Uczą się wykazywania inicjatywy oraz wytrwałości w realizowaniu podjętych zobowiązań.

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.