Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku zobowiązuje się zachować dostępność cyfrową strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowej:www.sp44.bialystok.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku,

ul Rumiankowa 13,

15-665 Białystok

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 22-08-2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22-08-2016

Brak aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-21

Częściowa niezgodność strony internetowej podmiotu wynikają z:

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.

Wyłączenia strony internetowej spowodowane są:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana kontrastu;
 • zmiana wielkości czcionki;
 • zmiana odstępów między wyrazami i poszczególnymi wierszami tekstu;
 • ustawienia przyjazne dla dyslektyków;
 • zmiana wielkości kursora;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z placówką przy pomocy poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: (85) 6614605

 Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Skargi i wnioski

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek posiada 3 kondygnacje plus podpiwniczenia
 2. Do budynku można wejść: Wejście głownie od ul. Rumiankowej przy którym umieszczony jest dzwonek; 3 wejścia od strony placu szkolnego
 3. Między kondygnacjami można się poruszać schodami – budynek nie posiada wind osobowych.
 4. Do budynku nie ma podjazdów
 5. Nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
 6. Nie ma parkingu, w pobliżu budynku z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 8. W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pobierz raport o stanie zapewnienia dostępności

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności