Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

1

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed zajęciami szkolnymi lub po ich zakończeniu. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz bezpiecznych i odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. Czas spędzony w świetlicy ma służyć również rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej.

Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

 • Anna Cybulińska/Agnieszka Borawska
 • Marta Kamińska
 • Ewa Kujawska
 • Monika Oko
 • Joanna Przastek
 • Iwona Przestrzelska

Rozkład dnia w świetlicy:

7.00-8.00 Zajęcia wg. zainteresowań dzieci, nauka własna, zaj. relaksacyjne, gry planszowe

8.00-9.00 Zabawy ruchowe, gimnastyka poranna, wykorzystanie środków audiowizualnych

9.00-10.00 Zajęcia specjalistyczne : czytanie literatury, plastyczne, praktyczno - techniczne, muzyczne, rekreacyjne

10.00-11.00 Nauka własna, gry dydaktyczne, czytelnictwo

11.00-12.00 Obiad, zabawy dowolne w kącikach

12.00-13.00 Zajęcia relaksacyjne, zabawy towarzyskie, dydaktyczne, spacery, zajęcia rozwijające zainteresowania

13.00-14.00 Zajęcia specjalistyczne: czytanie literatury,plastyczne,praktyczno-tech.,muzyczne,rekreacyjne

14.00-15.00 Zabawy ruchowe, spacery, wykorzystanie środków audiowizualnych

15.00-16.00 Zajęcia według zainteresowań dzieci: nauka własna, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia relaksacyjne

16.00-17.00 Gry planszowe, porządkowanie świetlicy

Dzienny rozkład zajęć może być korygowany z powodu różnych zmian (rozkład lekcji, bardzo duża liczba dzieci, choroba nauczyciela i inne)

Reguły zachowania w świetlicy:

Wychowanek :

 • zgłasza swoje przyjście oraz każdorazowe wyjście ze świetlicy (opuszcza świetlicę tylko za zgodą wychowawcy)
 • zachowuje się poprawnie podczas pobytu w świetlicy
 • używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia dziękuję, proszę, przepraszam
 • zachowuje ciszę w czasie odrabiania lekcji
 • dba o czystość osobistą i świetlicy
 • szanuje zabawki, gry i wszystkie przedmioty znajdujące się w świetlicy
 • po skończonej zabawie, zajęciach lub posiłku porządkuje swoje otoczenie
 • przestrzega zasad BHP, nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych uczniów
 • wypełnia polecenia wychowawcy i bierze czynny udział w zajęciach
 • nie bawi się telefonem komórkowym oraz tabletem

Wychowankowie świetlicy biorą udział w zajęciach i aktywnościach rozwijających ich zainteresowania:

 • konkursy (plastyczne, tematyczne, wiedzy)
 • zajęcia rozwijające aktywność umysłową ( np. zagadki logiczne, krzyżówki, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne)
 • udział w ogólnopolskich programach np. Bohateron w Twojej Szkole, Akcja Żonkil, Dziel się Uśmiechem
 • włączanie się do działań charytatywnych: zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt, Świąteczna paczka, akcje PCK, kiermasze ozdób świątecznych i inne

Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

 • Złożenie pisemnego wniosku – Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy przez rodziców dziecka (druki u wychowawców świetlicy)
 • Zapoznanie się i podpisanie regulaminu świetlicy przez rodziców
 • Rozpatrzenie wniosku przez komisję rekrutacyjną
 • Ustalenie listy objętych stałą opieką do ostatniego dnia nauki bieżącego roku szkolnego

Rodzice są zobowiązani odbierać dzieci ze świetlicy do godz.17.00.

Odbiór dziecka przez osoby inne niż rodzice oraz samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest tylko w przypadku złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia, inne formy np. telefon - są niedozwolone.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności